فهرست افرادمهدی اسماعیل زاده
موسس و مدیر عامل مرکز نشر و تحقیقات علمی ایران
مرکز نشر و تحقیقات علمی ایران
Esmaeilzadehsrpub.org

آقای دکتر Muhammad Haseeb

Taylor's University, Malaysia
sjamaosrpub.org

آقای دکتر عباس قدرتی زوارم

دانشگاه ازاد اسلامی بابل، ایران
abbas.ghodratizoeramgmail.com
آقای دکتر محمد نوروزی

دانشگاه ازاد اسلامی بابل، ایران
Mohammad.n488yahoo.com

آقای دکتر محسن جلالی مجیدی
هیات علمی گروه مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی ، ایران
m_ jalalimagidiyahoo.com
آقای دکتر Bobur Sobirov
PhD scholar
Samarkand Institute of Economics and Service, Uzbekistan
آقای دکتر محمد حکاک
هیات علمی گروه آموزشی مدیریت ، دانشگاه لرستان
دانشگاه لرستان، ایران
hakak.mlu.ac.ir
آقای دکتر بهمن مقیمی
دانشکده مطالعات اداری
دانشگاه جورجیا ، گرجستان
آقای دکتر Samer Ali
Institute of Technology Management and Entrepreneurship 
Universiti Teknikal Malaysia Melaka, Malaysia
آقای دکتر علیرضا افشاری
عضو هیئت علمی
دانشگاه ازاد اسلامی واحد شیروان، ایران
آقای دکتر Jamshid Ali
Assistant Professor Faculty of Management Science, SZABIST Larkana Campus, Larkana Pakistan
آقای دکتر مجید عموزاد خلیلی
استادیار گروه مدیریت
دانشگاه پیام نور مازندران، ایران
خانم دکتر امینه شیبانی
گروه اقتصاد و مدیریت
دانشگاه تبریز،. ایران

آقای دکتر فرشاد درگاهی
مدیر اجرایی مرکز نشر و تحقیقات علمی ایران
مرکز نشر و تحقیقات علمی ایران
Dargahisrpub.org
آقای دکتر عباس عاقل
مدرس دانشگاه
گروه مدیریت راهبردی سازمانهای ورزشی ، دانشگاه آزاد علی آباد کتول، ایران
Abbas.aghel60gmail.com